bg

Izrada Plana preventivnih mera za sprečavanje pojave i širenja virusa COVID-19 - kontaktirajte nas

PROCENA RIZIKA

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja predstavlja polazni dokument u kome su sadržani svi značajni elementi bezbednosnog stanja sistema koji se posmatra, zatim analize detektovanih opasnosti po svim grupama rizika i izdate mere za njihov tretman, u cilju minimizacije opasnosti po štićene vrednosti.

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je dokument,čija je izrada propisana Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“ broj 104/2013 i 42/2015), koji u članu 3. procenu definiše kao „analizu i ocenu u zaštiti lica, imovine i poslovanja“.

Izrada Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, nije samo zakonska obaveza već platforma, kroz koju klijent započinje sa integrisanim upravljanjem bezbednošću i praćenjem rizika, bez čega je nemoguće ostvariti uspešno poslovanje u savremenom okruženju.

Akt o proceni rizika ima pre svega preventivnu i zaštitnu ulogu, odnosno u njemu su sadržani i opisani svi potencijalni rizici i opasnosti, ali i opis mera,čija primena će u najvećem mogućem stepenu umanjiti posledice vanredne situacije ili štetnog događaja.

Nakon izrade procene rizika sledi izrada plana obezbeđenja u kome su sadržani i opisani elementi tehničke zaštite.Tek nakon tih aktivnosti može se pristupiti izradi projekta tehničkog i fizičkog obezbeđenja i doći do momenta kada se svi sistemi uspostavljaju i puštaju u rad.

Procena rizika, takođe pomaže menadžmentu preduzeća da se kroz nju adekvatno vrši upravljanje bezbednosnim sistemima i da se isti stave u kontekst prevencije gubitaka u svim sektorima, jer su opasnosti koje taj dokument tretira globalne i ne odnose se samo na segment usluga obezbeđenja.

Max Protect D.O.O.

Bulevar Maršala Tolbuhina 38,

(+381) 063 86-55-805

(+381) 011 4422477

office@maxprotect.rs

MaxProtect

© 2014 - 2021