bg

Izrada Plana preventivnih mera za sprečavanje pojave i širenja virusa COVID-19 - kontaktirajte nas

Bezbednost i zdravlje na radu

USLUGE - BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbednost i zdravlje na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih delatnosti uz pomoć kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu. Bezbednost i zdravlje na radu kao skup interdisciplinarnih aktivnosti uređuje mere, postupke, načela i pravila bezbednosti i zdravlja na radu kako bi se osnovnim (projektovanim, tehničkim) merama rizici na radu eliminisali ili umanjili, odnosno sveli na prihvatljiv nivo, te kako bi se nakon primene osnovnih mera iz bezbednosti i zdravlja na radu i utvrđenog nivoa rizika, prestali rizik sveo na prihvatljiv nivo primenom posebnih (organizacionih) mera iz bezbednosti i zdravlja na radu.

Svrha bezbednosti i zdravlja na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se sprečili zastoji u odvijanju tehnoloških/proizvodnih/uslužnih i drugih radnih procesa s mogućim posledicama za zdravlje i život radnika kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti u svezi s radom.

MaxProtect – Odsek za bezbednost i zdravlje na radu vam nudi sledeće usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

 •   •Izrada Akta o proceni rizika
 •   •Izrada Pravilnika iz bezbednosti
 •   •Izrada uputstava za bezbedan i zdrav rad
 •   •Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
 •   •Izrada programa obuke za bezbedan i zdrav rad
 •   •Usluge lica za bezbednost i zdravlje na radu
 •   •Izrada svih potrebnih dokumenata iz bezbednosti i zdravlja na radu za poslodavce kojima ne treba lice za bezbednost i zdravlje na radu
 •   •Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 •   •Organizovanje pregleda opreme i radne sredine.

Izrada Akta o proceni rizika

Akt o proceni rizika za sva radna mesta je obavezan dokument za sve preduzetnike i pravna lica. Njime se uređuje upravljanje rizicima u preduzeću odnos kod poslodavca, po tačno utvrđenoj proceduri i metodama.

Za kvalitetno urađen akt o proceni rizika potrebno je dobro poznavanje stručne materije, procesa rada za svako radno mesto, rizika, opasnosti i šteta do kojih može doći na pojedinom radnom mestu.

Akt o proceni rizika donosi se u cilju preduzimanja odgovarajućih mera da ne dođe do realizacije rizika odnosno u cilju preduzimanja utvrđenih mera i metoda ako do štete ipak dođe.

Obuka zaposlenih za poslove BZR

Svaki poslodavca je obavezan da prilikom zapošljavanja novog radnika ili raspoređivanja radnika na drugo radno mesto sprovede mere osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad. Ovu obavezu poslodavac ima i kada uvodi novine u svom poslovanje a tiču se novih tehnologija i procesa rada. Obuka zaposlenih sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela.

Teorijski deo obuke za poslove BZR podrazumeva izradu plana i programa osposobljavanja, dok praktični deo podrazumeva edukaciju zaposlenih o sprovođenju mera BZR i načinu postupanja u rizičnim situacijama.

Testiranje zaposlenih

Testiranje zaposlenih podrazumeva izradu testova iz oblasti BZR i proveru znanja odnosno osposobljenosti radnika za samostalan i bezbedan rad na radnim mestima na kojima su raspoređeni. Obavlja se pismenim ili usmenim putem te se na osnovu pokazanog znanja izdaje odgovarajuća potvrda. Ukoliko radnik pokaže nedovoljno znanje iz ove oblasti, testiranje, odnosno obuka se moraju ponoviti.

Izrada elaborata o uređenju gradilišta

Elaborat o uređenju gradilišta je dokument koji se predaje Inspekciji rada nadležnoj prema mestu gde se gradilište nalazi uz prijavu početka radova. Ovaj dokument treba da sadrži šematski prikaz gradilišta, opis izvođenja radova i mere bezbednosti i zaštite na radu.

Šematski prikaz gradilišta je detaljan prikaz lokacije gradilišta sa opisom svega šta se u njemu trenutno nalazi, gde se prostire i šta ga ograničava. Sadrži različite podatke od dužine, položaja, lokacije radnih i pomoćnih prostorija, skladištenje materijala i opasnih materija do opisa zatečene situacije na gradilištu i drugo. Takođe, mora uključivati i detaljan opis izvođenja radova, popis alata i mehanizacije, kao i posebnih odnosno opasnih materijala koji se koristi u izgradnji. Mere bezbednosti i zaštite na radu u okviru elaborata o uređenju gradilišta moraju sadržati tačan opis mera bezbednosti koje se primenjuju prilikom izvođenja pojedinih radova, procenu rizika, spisak radnika i zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i izjave zaposlenih da su upoznati sa merama bezbednosti na radu. 

Vođenje poslova BZR

Vođenje svih poslova koji se tiču bezbednosti i zdravlja na radu možete poveriti našoj agenciji. Posedujemo sve potrebne dozvole i licence nadležnih organa a za vas smo pripremili posebne pogodnosti i popuste za dugoročnu saradnju. Potpisivanjem Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa našom agencijom dobijate:

 •   •izradu i vođenje kompletne dokumentacije iz oblasti BZR;
 •   •redovnu i sistematsku kontrolu svih segmenata koji se tiču BZR; radnih mesta, sredstava za rad, opasnih materijala, opreme za rad i ličnu zaštitu;
 •   •konstantu edukaciju i proveranje osposobljenosti zaposlenih iz oblasti BZR;
 •   •praćenje i sprovođenje svih novih propisa i normativa BZR;
 •   •uočavanje i rešavanja svih problema vezanih za poslove BZR;
 •   •najbolji odnos cene i kvaliteta za pružene usluge.

 


Monitoring

Max Protect D.O.O.

Bulevar Maršala Tolbuhina 38,

(+381) 063 86-55-805

(+381) 011 4422477

office@maxprotect.rs

MaxProtect

© 2014 - 2021